Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

CERTYFIKATYLorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

NASZE PROJEKTY

W NASZEJ SZKOLE NIE MA NUDY...

To już kolejny raz uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Nietkowicach przystąpili do projektu z zakresu edukacji finansowej
oraz bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki”.
Przez 10 miesięcy będą podróżować po planetach z Grosikiem i poznawać
podstawy edukacji finansowej. Zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do
samodzielnego, bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania
i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami. Realizację poszczególnych
zadań i swoich osiągnięć będą dokumentować w „Dzienniku podróży”.
Cieszymy się na te zajęcia. Uczniowie klasy drugiej :).

 

 

"Bezpieczna +"

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią                    – to główny cel programu „Bezpieczna+”.

 

 

Program Rządowy „Bezpieczna+” realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowej   im. J. Brzechwy
w Nietkowicach w roku szkolnym 2017/2018.

 

Realizowane w ramach programu działania obejmują następujące obszary:

-bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,

-kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,

-poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,

-tworzenie warunków do prowadzenia przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania  z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują.

 

"Aktywna Tablica"

„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019.

Program przewiduje wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne:

- tablica interaktywna

- projektor

- nagłośnienie

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji uczniów   i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz rozwijanie szkolnej infrastruktury co jest kluczowe dla strategicznych założeń dotyczących budowania kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy.

 

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym  oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 

ŚWIAT NAUKI  - nowe standardy edukacji   w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie naszej szkoły z klas IV -VII uczestniczą w projekcie Świat Nauki, którego pierwsza edycja zakończyła się w minionym roku szkolnym. To już druga część w której bierze udział wielu uczniów.  W ramach tego projektu obywają się bezpłatne zajęcia rozwijające w Centrum Nauki Keplera / w Centrum Przyrodniczym i w Planetarium /. Metodą nauczania jest: dotknij, zobacz, poczuj, a formami edukacyjnymi: pokazy, warsztaty, prezentacje i seanse.

Celem jest wzbogacanie wiedzy uczniów, zainteresowanie ich samodzielnym zdobywaniem informacji i wykorzystaniem ich w praktyce.

Czas trwania projektu: początek 2017 r.  -  zakończenie 2023 r.

Podstawowe zadania:

* zajęcia rozwijające - w Centrum Nauki Keplera,

* zajęcia wyrównawcze - w szkołach,

* doradztwo zawodowe,

* doskonalenie kompetencji nauczycieli

 

 

"MAŁY MISTRZ"

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Nietkowicach, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. W tym roku szkolnym nasza szkoła zostałą wyróżniona w projekcie, za co udało nam sie pozyskać dodatkowe przyrządy do ćwiczen dla szkoły.
"RAZEM ŁATWIEJ"
Program indywidualnego wspomagania ucznia klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 (trzecia edycja)

Ogólna charakterystyka programu


                  „Program indywidualnego wspomagania ucznia klasy VI”  RAZEM ŁATWIEJ jest zgodny z nową „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych  i gimnazjów”. 

Program realizowany będzie w czasie konsultacji nauczycielskich od października  2016 roku do końca maja 2017 roku po jednej godzinie lekcyjnej raz na 2 tygodnie.

Każdy z uczniów klasy VI otrzymuje indywidualne wsparcie, opiekę i przewodnictwo jednego nauczyciela  w przygotowaniu się do sprawdzianu zewnętrznego z matematyki i języka polskiego.

Celem ogólnym  programu  jest:

Ugruntowanie tych umiejętności i wiadomości, które w wyniku diagnoz wewnętrznych i na sprawdzianie klasy VI w roku szkolnym 2015/16 okazały się trudne i wymagają poprawy.

                                             Cele szczegółowe:

 • wzrost kompetencji językowych uczniów
 • bogacenie czynnego słownika  uczniów
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • uczenie logicznego myślenia
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji
 • uczenie uważnego analizowania treści
 • doskonalenie sprawności rachunkowej
 • doskonalenie umiejętności analizowania treści zadań
 • ugruntowanie posiadanych umiejętności

 

 

 

 

"BIEG PO ZDROWIE"

To nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym  we współpracy z ekspertami. I edycja programu realizowana jest w naszej szkole dla klasy IV w roku szkolnym  2016/2017.
To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych.
Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

Główne cele programu:

· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży;

· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego;

· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Będziemy zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

· dyskutować,

· wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,

· przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,

· liczyć koszty palenia papierosów,

· pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów

· tworzyć komiks z bohaterami programu.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa   to skuteczność programów profilaktycznych.

 

 

 

 

"DZWONEK NA OBIAD"

Akcja „Grosz do Grosza”

W tym roku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji  "Grosz do Grosza”. Grupa wolontariuszy przeprowadziła zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.
Niemal do ostatniego dnia dzieci przynosiły grosze.

Celem akcji było zaangażowanie uczniów w pomoc potrzebującym, zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej problemu ubóstwa i niedożywienia. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na wykupienie obiadów dla dzieci w szkołach na terenie całego kraju w ramach programu „Dzwonek na obiad”.

Wszystkim uczniom i wychowawcom biorącym udział w zbiórce groszy serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Liczymy na Was w drugim semestrze roku szkolnego 2016/17 

Akcję koordynowało: Szkolne Koło Wolontariatu

 

 

 

"GÓRA GROSZA"

Co roku, na przełomie listopada i grudnia w szkołach i przedszkolach w całej Polsce odbywa się wielka zbiórka monet, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. To już siedemnasta edycja Góry Grosza. Nasza Szkoła postanowiła przystąpić
do tej akcji w tym roku. Celem, na który zbierane są te drobne monety o nominałach 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne, polegające na pokazaniu najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza - wiele. Do 9 grudnia 2016 r. przeprowadzana była zbiórka groszy, gromadząc je w przygotowanych puszkach.

Nie było klasy, która przeszłaby obojętnie, nie przyłączając się do akcji.

Uzbierane groszówki podliczono i zapakowano do paczki aby przekazać ją na pocztę. Wynik zbiórki to – 62,82 zł.

Jesteśmy dumni, że – za pośrednictwem Towarzystwa Nasz Dom – nasza Szkoła może pomóc dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. W Polsce wiele dzieci znajduje się w takiej sytuacji, a naszym wspólnym celem jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby im pomóc, bo RODZINA jest ważna dla każdego. Musimy mieć świadomość, że nie ma jednej recepty na pomaganie. Jedną z nich jest na pewno udział w akcjach charytatywnych, dzięki którym mamy możliwość niesienia pomocy w sposób bezinteresowny, dobroczynny tym, którzy jej potrzebują.

Akcja Góra Grosza uświadomiła uczniom naszej Szkoły, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Inicjatywa ta zjednoczyła wszystkich.

Za każdy grosz – dziękuję w imieniu dzieci, którym pomagamy, a także całego Zespołu, który pracuje nad akcją Góra Grosza. Dziękuję nauczycielom i uczniom za zaangażowanie, dyrekcji za umożliwienie zbiórki pieniędzy w naszej szkole.

 

 

 

"POLA NADZIEI"

Pola Nadziei to akcja ekologiczno-charytatywna realizowana wyłącznie przez hospicja. Została wymyślona przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga  w Wielkiej Brytanii. Fundacja powstała w latach czterdziestych ubiegłego wieku.  
Dziś jest wiodącym wśród specjalistycznych ośrodków opieki paliatywnej w Wielkiej Brytanii.

Pola Nadziei to edukacja i rozwój wolontariatu, a zarazem pozyskiwanie środków na opiekę paliatywną. W Pola Nadziei chętnie angażują się wolontariusze z przedszkoli, szkół, a coraz częściej także z firm. Wolontariusze sadzą jesienią żonkile dając wyraz jedności z chorymi dziećmi, naszymi podopiecznymi. Obsadzają rabatki, małe  lub większe ogródki, a niektórzy nawet cale pola. Do wiosny odbywają się  prelekcje lub warsztaty prowadzone przez pracowników i wolontariuszy Fundacji. Wiosna to czas finałowych działań – kwest, festynów i innych aktywności. Jednym ze stałych elementów akcji jest Żółty Marsz Życia – pokojowa, optymistyczna demonstracja, która chce pokazać, że osoby nieuleczalnie chore są tuż obok nas, że ŻYJĄ i mają podobne, jak zdrowi ludzie, marzenia i pragnienia.

Tradycją roku ubiegłego włączyliśmy się w tegoroczną akcję „Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za dobre serce i pomoc bliźniemu.

Koordynatorzy: Szkolne Koło Wolontariatu.

 

 

 

 

"OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI"

Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki to program adresowany do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych. Realizowany jest od 2007 r.

Tematyka projektu dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu,

Główne cele programu:

 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw, 
 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.