Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

CERTYFIKATYLorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

HISTORIA SZKOŁY

Jak to z nasza szkołą było ?

Po II wojnie światowej w 1945 wraz z polskim osadnictwem w Nietkowicach i okolicy pojawiła się paląca potrzeba tworzenia placówek oświatowych.  Zamieszkali tu bowiem osadnicy wojskowi z III Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, a wraz z nimi 15 maja 1945 roku napłynęli transportem repatrianckim całe rodziny ze Wschodu.  Komenda Wojskowa podjęła decyzję o uruchomieniu istniejących dwóch poniemieckich obiektów szkolnych. Obydwa budynki dzieliła odległość około 1,4 km i były one w znacznym stopniu zdewastowane. Wyszabrowano wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Połamane były ławki, krzesła, których i tak bardzo brakowało. Niewielką wartość przedstawiały również pomoce naukowe np. mapy, globusy (pozostały po nich resztki nie nadawały się do użytku), przybory i przyrządy do geometrii były w kawałkach. Mimo wszystko z wielkim zapałem i energicznie przystąpiono do zagospodarowania budynków przeznaczonych na szkołę. Pionierkami tej pracy była Michalina Jurewicz, która posiadała kwalifikacje nauczycielskie (Carskie Gimnazjum Pedagogiczne w Wilnie) oraz Janina Sawlewicz – która przygotowania zawodowego jeszcze wtedy nie miała (absolwentka gimnazjum).

1 września 1946 roku  pod nadzorem Komendy Wojskowej i bezpośrednim kierownictwem Michaliny Jurewicz  rozpoczęła funkcjonowanie pierwsza szkoła powszechna w Nietkowicach.

Nosiła wtedy nazwę: Publiczna Szkoła Powszechna z najwyższą klasą VII. Uczęszczało do niej 163 dzieci z Nietkowic i z Bródek, a od klasy V również z Będowa.

Brakowało wtedy nie tylko pomocy naukowych, ale przede wszystkim podręczników, a zdobycie zeszytu i najzwyklejszego ołówka wymagało sporo wysiłku. Nie było również dzienników, arkuszy ocen i innych dokumentów szkolnych. Informacje o uczniach i ich postępach zapisywano w zeszytach.

Uczniowie wiekiem najstarsi rozpoczynali naukę w różnych klasach, co było uzależnione od poziomu ich wiedzy zdobytej głównie w warunkach wojennych. Roczniki 1931, 1932, 1933 po ustnym sprawdzeniu kierowano głównie do klasy VI i VII. Zjawiskiem nagminnym w tym okresie był pełny analfabetyzm, zwłaszcza dzieci tych roczników, którym wojna przerwała lub uniemożliwiła naukę.

Początkowo kadrę szkoły tworzyli pierwsi repatrianci, wśród których tylko nieliczni byli przygotowani do pracy w szkole np. Michalina Jurewicz; inni nauczyciele (Janina Sawlewicz, Wacław Jankowski czy Barbara Kośmider) posiadali tylko wykształcenie ogólne, często niepełne średnie. 

Przez pierwsze 6 lat swego istnienia szkoła działała w bardzo trudnych warunkach lokalowych – klasy były liczne, a pomieszczenia małe. Stało się to szczególnie uciążliwe na tle gwałtownego wyżu demograficznego.

W roku 1952  doszło do zamiany budynku 129 należącego do Nadleśnictwa Nietkowice na obiekt szkolny Nietkowice 55, co nieznacznie poprawiło warunki nauki – była ona jednak ograniczona w czasie – cezurą było oddanie do użytku nowego budynku szkolnego. 

Do końca lat pięćdziesiątych przez szkołę w Nietkowicach przewinęło się ponad 550 uczniów, a jej mury opuściło około 350 absolwentów.

   W Będowie od roku 1946 działała cztero- lub pięcioklasowa szkoła powszechna aż do roku 1972. Organizacyjnie była ona związana z SP w Nietkowicach – uczniowie starszych klas właśnie tam dalej się uczyli. 

 Samodzielną, nie zintegrowaną ze Szkołą Podstawową w Nietkowicach była Szkoła Podstawowa w Sycowicach działająca w latach 1949 – 1972. Później ograniczono jej poziom organizacyjny do klas I –IV i działała jako Punkt Filialny Szkoły Podstawowej w Nietkowicach.

 KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

W NIETKOWICACH

 1946 – 1951  - Michalina Jurewicz

1951 – 1953  - Wacław Jankowiak

1953 – 1955  - Janina Sawlewicz

1955 – 1956  - Alicja Sammler

1956 – 1957  - Julia Banach

1957 – 1958  - Janina Sawlewicz (pełniła obowiązki  kierownika szkoły)

1958 – 1959  - Michalina Jurewicz

1959 – 1961  - Janina Sawlewicz

1961 – 1972  - Antoni Biernacki

1972 – 1976  - Zdzisław Kociemba

1976 – 1980  - Stanisław Wienckiel

1980 – 1981  - Michał Przydrożny

1981 – 1983  - Elżbieta Gruszecka

1983 – 1984  - Anna Grzyb

1984 – 1991  - Marek Abramowicz

1991 – 1999  - Krystyna Harber

1999 – 2000  - Danuta Nowak (pełniła obowiązki dyrektora)

2000 - 2010   - Alina Górowska

2010 - 2018    -  Renata Strzelecka

od 2018 - Wojciech Wekwert (pełni obowiązki dyrektora)


 

 


 


Z HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIETKOWICACH

Koniec 1945 – przygotowanie budynków 55 i 98 do przyjęcia uczniów

1.09.1946 –Publiczna Szkoła Powszechna w Nietkowicach rozpoczyna funkcjonowanie

1946 – 1972 – w Będowie funkcjonuje Punkt Filialny SP w Nietkowicach

1946 – 1973 – działalność samodzielnej, niepodległej organizacyjnie SP Nietkowice, siedmio-, później ośmioklasowej szkoły w Sycowicach

1948 – zmiana nazwy na Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Podstawowego w Nietkowicach

1949 -1956 – działa w szkole Organizacja Harcerska

1951- 1998 – działa Spółdzielnia Uczniowska „Odrzanka”

1951 – 1966 – funkcjonowanie Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy

1952 – zamiana obiektu szkolnego nr 55 na nr 129 

1956 – 1981 – działalność ZHP w SP 

1962 – 1971 – funkcjonowanie przy SP Nietkowice Szkoły Przysposobienia Rolniczego

1957 –na wniosek Koła ZSL w Nietkowicach rozpoczęto budowę szkoły

1.06 1959 – tragiczna śmierć nauczyciela Kazimierza Pluty (zginął ratując dziecko

          tonące w Kanale Ołobockim) 

1.09.1959 – rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w nowym budynku 

1969 – 1971 – dalsza rozbudowa placówki ( założono centralne ogrzewanie,

          bo wybudowano zupełnie nową kotłownię, wewnątrz powstały sanitariaty 

          oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze dla planowanej Sali gimnastycznej 

           –  szatnię dla dziewcząt i chłopców oraz natryski)

1969\70 – rozpoczęła się akcja dożywiania uczniów

1971 – rozpoczęcie działalności świetlicy szkolnej

1972 – rozwiązanie Gromadzkiej Rady Narodowej w Nietkowicach i włączenie 

           jej terytorium do gminy Czerwieńsk –

1972 – odłożenie na dalszy termin  planów budowy sali gimnastycznej, 

            likwidacja PF w Będowie

1973 – utworzenie zbiorczych szkól gminnych – Filia w Nietkowicach 

1973 – otwarcie Oddziału Przedszkolnego w Sycowicach 

1974 -1987 – działa oddział przedszkolny w Będowie

1974 – otwarcie PF w Sycowicach dla klas I-IV; 

1975 – 1979 – działalność przy SP Podstawowego Studium Zawodowego OHP 

            dla pracowników leśnych 

1982\83 – Gminny Turniej Szkół

1984\85 – Szkoła Podstawowa w Nietkowicach znowu samodzielną placówką

1985 – wykonanie boiska asfaltowego przy szkole

1989 – wycieczka do Szczecina dla uczniów klas od IV do VIII, którzy uzyskali 

           Średnią ocen co najmniej 4.5 ufundowaną przez pana Józefa Siąkałę

1989 – 1999 – działa teatrzyk szkolny „AKURAT”

1990\1991 – powrót religii do szkół

1. 09.1990 – wprowadzenie sześciostopniowej skali ocen

1991 – 1999 – współpraca z Filharmonią Zielonogórską im, Tadeusza Bairda 

          w ramach Filharmonii Młodych

Lato 1991 – wymiana podług w klasach, malowanie ścian

1991, grudzień – impreza pt.” Końcówka z kołowrotkiem”

1993\1994 – początek wprowadzania do szkół programów oszczędnościowych

26 maja 1994 – uroczysty Dzień Matki w SP z udziałem Witolda Bieżańskiego 

             - Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk

1994\95 – Gminna Liga Szkół „Piątka na 6+” – zajęcie trzeciego miejsca

1994 – przyjęcie do planów działania Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk 

            planu budowy Sali gimnastycznej  przy SP Nietkowice

Marzec 1995 – ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „DRAPAK”

Wrzesień 1995 – pierwsza w szkole kserokopiarka

1997 -  w szkole stacjonują żołnierze z Wędrzyna, którzy pomagają mieszkańcom 

            obronić wieś przed powodzią

Jesień 1997 – malowanie korytarzy, 

2000\2001 – przeniesienie oddziału przedszkolnego do szkoły do specjalnie 

             przystosowanych pomieszczeń (po byłym mieszkaniu służbowym)

2000\2001 – wprowadzenie dodatkowego drugiego języka obcego

2001\2002 –ogrodzenie terenu szkoły

2001\2002 – wprowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej,

            Zajęć wyrównawczych z języka polskiego i z matematyki

2002 – 2004 – realizacja ścieżki edukacyjnej „Zaodrze – moja mała Ojczyzna” – 

            zgromadzenie materiałów i informacji dotyczących przeszłości i dnia 

            dzisiejszego Zaodrza

2002|2003 – Udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA Gdańskiej Fundacji 

               Rozwoju im. Adama Mysiora 

2003 – ponad 50% uczniów bierze udział w Krajowym Konkursie Kultury Regionalnej
            „Gniazdo” – wyróżnienie

Marzec 2003 – gazetka szkolna „DRAPAK” zmienia nazwę i szatę graficzną

              ukazuje się pierwszy numer „DRAPACZKA”

2003\2004 – powstaje „DZIUPLA” gabinet terapeutyczny

Grudzień 2004 – teatrzyk szkolny AKROPOL przedstawia „Kopciuszka” dla dzieci

             ze Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze

2005\2006 – wprowadzenie zajęć logopedycznych

czerwiec 2006 – podjęcie decyzji o nadaniu imienia PSP w Nietkowicach

wrzesień 2007 – rozpoczęcie procedur związanych ze znalezieniem dla szkoły patrona

                Zawiązanie Społecznej Fundacji sztandaru Dla PSP w Nietkowicach

15 listopad 2006 – wybór Jana Brzechwy na patrona szkoły

Luty 2007 – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim wyraża pozytywną opinię

                O wyborze Jana Brzechwy na patrona 

25 Kwiecień 2007 – Uchwałą nr 44/VI/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku nadano 

                PSP w Nietkowicach imię Jana Brzechwy

Maj, czerwiec 2007 –  remont budynku szkolnego (naprawa dachu, wymiana 

                okien frontowych, w sali przedszkolnej, w klasach nr13 i 16, wymiana 

                drzwi wejściowych, malowanie korytarzy, uzupełnianie ogrodzenia) 

22 czerwiec  2007 – uroczyste obchody  60 – lecia istnienia  Szkoły Podstawowej

               w Nietkowicach, nadanie szkole imienia Jana Brzechwy i przekazanie 

               sztandaru. 

 

Informacje o działalności SP Nietkowice: 

- 1.09.1946 –oficjalne rozpoczęcie nauki w szkole

-1957-59 – okres budowy nowego obiektu  szkolnego, w którym szkoła funkcjonuje do dziś

- 1.09.1959 – otwarcie nowej szkoły

- szkolne mury opuściło około 2000 uczniów przez 60 lat

Absolwenci: wyższe wykształcenie – około 62 osób

                     Wyższe seminaria duchowne – 4 osoby

 

Najbardziej znani: Teresa Łatwińska – Kisielewicz – matematyk pracownik naukowy WSP

Wiesław Pawlak zawodnik Klubu Żużlowego „Falubaz” – zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas wypadku na torze latem 1990 roku

 Szkołą kierowało 18 dyrektorów, pracowało w niej 98 nauczycieli

 Szkoła jest jedynym miejscem na Zaodrzu, gdzie spotykają się mieszkańcy wszystkich wsi (Będów, Sycowice, Bródki i Nietkowice) podczas  obchodów świąt narodowych i rocznic, o których tutaj pamięta się tylko tutaj.

Nauczyciele zgromadzili i udostępniają wszystkim zainteresowanym wiadomości o przeszłości (od czasów najdawniejszych do chwili obecnej) Nietkowic – jest tutaj centrum wiedzy o tej części gminy Czerwieńsk.

Mimo odcięcia od świata – najbliższe miasto odległe jest o 20 km, a połączenie kolejowe i autobusowe na potrzeby szkoły praktycznie nie istnieje (rozkład jazdy i ceny biletów uniemożliwiają korzystanie z teatru, kina , czy innych imprez kulturalnych) – organizujemy takie wyjazdy, które pozwalają naszym uczniom poznać najbliższą okolicę, albo obejrzeć nowy film czy spektakl teatralny.

 

1 września 2010 r. podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przywitaliśmy nowo wybrana Panią Dyrektor Renatę Strzelecką.

Wrzesień 2010r. – rozpoczęcie współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości – włączenie szkoły do ogólnopolskiego projektu „ Od grosika do złotówki”.

                Dnia 15 października 2010r. odbyło się ważne wydarzenie w życiu Szkoły – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej.

                Wieloletnie starania społeczeństwa zaodrzańskich wsi: Nietkowic, Będowa, Sycowic i Bródek oraz władz samorządowych, potwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/238/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2010 – znajdują dzisiaj swój realizacyjny początek.  Obiekt jest największą inwestycją budowlaną realizowaną przez Samorząd Gminy i Miasta Czerwieńsk na przestrzeni lat 1972-2010 w prawobrzeżnej części gminy.

                W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego udział wzięli:

- Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk – Piotr Iwanus

- Przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Jędras

- Lubuski Kurator Oświaty – Roman Sondej

- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Brzechwy                    w Nietkowicach – Renata Strzelecka.

Poświęcenia aktu erekcyjnego oraz terenu, na którym powstanie obiekt, dokonał proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nietkowicach Andrzej Drutel.

                Dnia 2 września 2011r. – odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej z nową szatnią, przestrzennymi klasami, świetlicą i biblioteką, a przed szkołą pojawił się kompleks nowoczesnych boisk.

                Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez Ekscelencję Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefana Regmunta. Następnie był przemarsz pocztów sztandarowych, uczniów i zaproszonych gości przez wieś.

                Gospodarze uroczystości, czyli Dyrektor naszej szkoły Pani Renata Strzelecka i Burmistrz Pan Piotr Iwanus powitali zaproszonych gości. W swych wystąpieniach goście gratulowali sukcesu i determinacji w realizacji tej inwestycji oraz cieszyli się, że spełniły się długo oczekiwane marzenia uczniów tej szkoły. Kurator Oświaty podkreślił, że Pan Burmistrz jak mało kto, rozumie potrzeby nowoczesnej szkoły i potrafi skutecznie działać, aby je zaspokajać. Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała Burmistrzowi za spełnienie marzeń kilku pokoleń mieszkańców Zaodrza.                                                                                    Potem nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego obiektu.

Przecięcia wstęgi dokonali:

Ks. Biskup Ordynariusz Stefan Regmunt

Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras

Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus

Dyrektor Szkoły Renata Strzelecka

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała władzom samorządowym i   w imieniu uczniów przyrzekła godnie wykorzystać przekazany szkole obiekt sportowo-dydaktyczny.

     Był to jeden z ważniejszych dni w  historii naszej szkoły.

Uczestniczymy we wszystkich konkursach organizowanych przez szkoły w naszej gminie, a także kilkakrotnie reprezentowaliśmy gminę w konkursach ogłaszanych przez policję odnosząc sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

11 października 2012r. – uroczyste podpisanie umowy partnerskiej współ[racy między Publiczną Szkołą Podstawową im. J. Brzechwy w Nietkowicach i Szkołą Podstawową w Leutchen w Niemczech.

Październik 2012r. – uroczyste otwarcie Placu Zabaw przy PSP w Nietkowicach pozyskanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe Projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.

Grudzień 2013r. – remont Oddziału Przedszkolnego – wymiana podłogi .

Grudzień 2013r. – wymiana kotła oc, remont kotłowni.

Lipiec/sierpień 2015r. – remont korytarzy, holu i szatni.

Wrzesień 2016/2017 – otwarcie drugiego Oddziału Przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.

2016/2017 – doposażenie gabinetu medycznego.

2017r. – Przekształcenie 6- letniej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Integracyjnym
w Nietkowicach w 8 – letnią Szkołę Podstawową

Lipiec 2017r. – utworzenie gabinetu fizyczno – chemicznego.

2017/2018 – zmiana nazwy szkoły z Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym im. J. Brzechwy w Nietkowicach na Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Nietkowicach.2017/2018 – termomodernizacja Szkoły, remont kotłowni, wymiana kotłów oc węglowych na ekologiczne.